เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2985 หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3013 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1135 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด(10 มิ.ย.) (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1133 เรื่องตอบข้อหารือจังจังหวัดปทุมธานี แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาเช้าสำหรับเด็กนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2964 ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน (ประกาศมาแล้ว 3015 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1109 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1110 บัญชีรายชื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/ว2939 แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/13977 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่3 (เพิ่มเติมเงินเดือน) (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/1117 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2556 (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/1116 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest