เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/ว 3441 การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2952 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3406 ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 2952 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/1398 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2952 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/21446 ขอความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย (ประกาศมาแล้ว 2952 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 นบ 0023.5/1383 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่4 /2556 (กรกฎาคมถึงกันยายน2556) (ประกาศมาแล้ว 2954 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 นบ 0023.2/1385 การสำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2955 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3425 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2955 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3423 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5วัน) (ประกาศมาแล้ว 2955 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 นบ 0023.3/3422 การทำบุญทอดกระฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 2955 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 นบ0023.3/ว3409 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศมาแล้ว 2958 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest