เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ย. 2556 นบ 0023.2/1468 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 2935 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3580 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 2936 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2556 นบ 0023.5/22281 การจัดเก็บข้อมูลบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2936 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 นบ 0023.2/ว200 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2556 (ประกาศมาแล้ว 2937 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3579 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2937 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3597 (แก้ไข)แนวทางปฏิบัติตามแผนการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 (ประกาศมาแล้ว 2937 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2556 นบ 0023.5/1456 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557รายการอาหารกลางวัน (ประกาศมาแล้ว 2941 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2556 ศธ.5107.2/3697 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 2941 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2556 นบ0023.3/ว3554 การสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสาระสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 2941 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3558 การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 2942 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest