เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/10940 ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/937 แจ้งระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ประกาศมาแล้ว 3021 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.1/936 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 3021 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1635 ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/ว933 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว929 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/ว10295 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1618 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (one stop crisis center) (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 นบ 0023.2/ว132 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 นบ 0023.2/ 864 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 3027 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest