เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ค. 2556 นบ0023.3/ว1791 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 3012 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1792 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3012 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2556 นบ 0023.3/ว995 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 3012 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/1217 การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 3012 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว987 แจ้งตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 นบ 0023.3/ว988 ผลการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/982 โอนเงินบำนาญ ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการครู ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/981 โอนเงินสิทธิประโยชน์ของบุคลากรถ่ายโอนประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/968 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสวัสดิการสำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ดูแลพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว974 ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest