เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ธ.ค. 2556 นบ 0023.5/30051 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2909 วัน) ประเภท1
12 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3748 การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2913 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/29830 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2916 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2556 นบ 0023.2/ว216 การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ประกาศมาแล้ว 2916 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2556 นบ 0023.2/ว215 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2916 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/29834 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศคกษา 2556 (ประกาศมาแล้ว 2919 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3706 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 2921 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3905 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 (ประกาศมาแล้ว 2921 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 นบ 0023.1/1526 ขอข้อมูลสมาชิก อปพร. ประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 2921 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2556 นบ 0023.5/1523 ขอให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2922 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest