เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ธ.ค. 2556 นบ 0023.5/30314 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการหารือข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2901 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 นบ 0023.6/ว3828 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 2901 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3833 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2901 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3831 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 (ประกาศมาแล้ว 2901 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 นบ 0023.2/30393 ขอแจ้งเลื่อนประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงาน (ประกาศมาแล้ว 2902 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 นบ 0023.1/30388 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 2902 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 นบ0023.3/ว1569 แจ้งผู้มีชื่อเข้าประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ที่เคยฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2902 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/1566 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ (ประกาศมาแล้ว 2902 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 นบ 0023.3/ว3817 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2902 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2556 นบ 0023.5/30200 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2908 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest