เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ย. 2564 นบ0023.2/ว923 การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันทีลักษณะเป็นเงินรางวัล ปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4116 หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว17529 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสสริมสุขภาพตำบล ให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4117 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว915 ขอความร่วมมือ อปท.รายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 912 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 4099 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2564 นบ 0023.1/ว 4102 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว914 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว4101 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest