เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 941 ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2564 นบ 0023.2/ว 4193 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 นบ 0023.1/ว 940 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4190 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ (เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่) ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 นบ 0023.2/ว 202 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 นบ0023.2/ว937 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2564 นบ0023.2/ว938 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ.2566-2570) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว926 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง (ฉบับที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 นบ 0023.5/ว 934 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2564 นบ 0023.5/933 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest