เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3676 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3680 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3673 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3689 การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3688 ขอส่งหนังสือ "คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว797 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3682 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3627 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3683 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/796 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest