เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 961 หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามข้อกำนดออกตามมในใาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 4278 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 (ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4251 การจัดสรรเงินกุ็เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศษฐกิจและสังคมี่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ของกรมฯ สำหรับกลุ้มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4254 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4252 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4249 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.5/ว4189 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว954 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง (ฉบับที่3) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ0023.3/ว4255 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา เป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 4222 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest