เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ 756 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลกรถ่ายโอน ประเภท1
17 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ว757 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประเภท1
17 ก.ย. 2564 นบ0023.3/ว710 แจ้งโครงการเครือข่ายครูดีของเเผ่นดินฯ ประเภท1
17 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ว740 แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ประเภท1
16 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว3342 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 นบ 0023.5/ว744 แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขเดียวกัน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 นบ 0023.5/ว738 แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ว709 รับรองสิทธิในแบบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ นางสาวสุธาริยา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 นบ0023.2/ว161 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานสวนตำบลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 นบ0023.5/ว717 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนเงินผ่านทางระบบ e-LAAS เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ GFMIS เข้าบัญชีอปท. (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest