หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
   
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ข้อกฏหมายท้องถิ่น [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
พรบ./พรก. [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,848 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com