หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒
๓.๒  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑  รับหลักการ
๓.๓ การพิจารณาการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,832 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com