หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  การพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒  การพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
๓.๓  การพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เป็น เทศบาลเมืองบางกร่าง
๓.๔  การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 14.36 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 227 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,822 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com