หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
๓.๒  กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
(ประจำปี ๒๕๖๓)
๓.๓ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 09.27 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 189 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,827 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com