หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่   ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒   (เอกสาร ๑ )
๓.๒  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกร่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (เอกสาร ๒ )
๓.๓  ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒  (เอกสาร ๓ )
๓.๔  ขอรับความยินยอมทำการนอกเขต (เอกสาร ๔ )
๓.๕  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เพื่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางกร่าง  จำนวน ๒ ท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 11.19 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,834 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com