หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
ในวันจันทร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
*************************
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๔.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากคลองสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ จำนวน ๒ รายการ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.46 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,674,865 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com