การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่   ๗   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
***************************************
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓  
๓.๒  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๓.๓  ขอความเห็นชอบการรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำของประชาชนในตำบลบางกร่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.39 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 117 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,613,190 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com