การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่  ๑๖  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑
๓.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  
๓.๓ ขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ              
๓.๔ การพิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14.34 น. โดย นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.56 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,627,082 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com